Månad: mars 2018

  • Stadgeändring, extra- och årsstämma 2018

    På grund av lagändringar måste föreningens stadgar ändras. Styrelsen föreslår därför byte av stadgar till HSB:s normalstadgar 2011 version 5. Vi har idag samma stadgar i version 4. Formellt måste beslutet tas vid två på varandra följande stämmor och för att påbörja bytet har kallelse till extrastämma 26/3 2018 kl. 17.30 skickats ut i helgen.…